Utredningar & Psykolog

Utredningar & Psykologkontakt

 

Utredningar görs enl BBIC (Barns Behov i Centrum) efter placerande socialtjänsts önskemål, baserat på de frågeställningar och det uppdrag som finns kring barnet. Det görs också en risk och resursbedömning kring barnet och dess nätverk, i form av skattningsskalor och nätverkskarta. Utredningstid bestäms i samråd med placerande myndighet.

 

Utredningar sker i nära samarbete mellan Kåjan, leg. Psykoterapeut och om möjligt Barn- och ungdomspsykiatrin. Vid behov kan även annan behörig expertis anlitas. Huvudsyftet med utredningen är att ge ett underlag för vilka eventuella åtgärder som bäst ska främja barnets fortsatta utveckling. Vi upprättar en individuell utredningsplan för varje enskilt barn. Planen som görs i samråd med socialtjänsten och vårdnadshavare, följs sedan upp regelbundet i samråd med barnets vårdnadshavare och placerande myndighet. Vi undersöker och bedömer ungdomens uppträdande, kommunikationsförmåga, kognitioner, stämningsläge och förekomst av psykiska symtom med hjälp av observation, skattningsskalor och kliniska intervjuer. Vi undersöker även barnets funktioner och aktivitetsförmåga. Utredningen består av olika delar, pedagogisk utredning, social utredning och psykologutredning

 

Även barn som är placerade för behandling hos oss har möjlighet till kontakt och samtal med psykoterapeut och psykolog vid behov.